Uzmanīgi izlasiet šos Lietošanas nosacījumus ("Nosacījumi") pirms šīs tīmekļa vietnes izmantošanas


nVent interneta vietni ("Vietni") uztur uzņēmums nVent Ltd. ("nVent"), un to var izmantot tikai informatīviem nolūkiem. Izmantojot šo portālu vai lejupielādējot materiālus no vietnes, jūs piekrītat ievērot turpmāk izklāstītos Nosacījumus. Ja jūs nepiekrītat šiem Nosacījumiem, lūdzu nelietojiet un nepārlūkojiet šo vietni un nelejupielādējiet no tās materiālus.

Ja uzņēmumam nVent ir pamats uzskatīt, ka jūsu rīcība neatbilst šiem Nosacījumiem, nVent, pēc saviem ieskatiem un bez brīdinājuma, patur tiesības bloķēt jūsu piekļuvi šai vietnei, lai izmeklētu un iesaistītu un sadarbotos ar tiesībsargājošām iestādēm, un vērsties ar civilprasību vai uzsāktu kriminālvajāšana par jebkādiem iespējamām vai faktiskām nelikumīgām darbībām, kas skar šo vietni.


Ierobežota licence


Ar turpmāk izklāstīto Nosacījumu ierobežojumiem uzņēmums nVent piešķir jums neekskluzīvas, nenododamas, ierobežotas tiesības piekļūt, izmantot un rādīt šo vietni un tajā esošos materiālus. nVent var atsaukt šīs tiesības jebkurā laikā ar iepriekšēju brīdinājumu vai bez tā vai arī bez nekāda iemesla.

nVent ļauj jums aplūkot un lejupielādēt informāciju ("Materiālus") šajā tīmekļa vietnē tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Šī atļauja nav uzskatāma par Materiālu vai to kopiju tiesību nodošanu un uz to attiecas šādi ierobežojumi:

jums ir jāsaglabā uz visām lejupielādēto materiālu kopijām visi paziņojumi par autortiesībām un cita juridiskā informācija par īpašumtiesībām, kas norādīta šajos Materiālos;
jūs nedrīkstat nekādā veidā mainīt Materiālus vai reproducēt vai publiski attēlot, izpildīt vai izplatīt vai citādi tos izmantot jebkādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem, un
jūs nedrīkstat nodot Materiālus nekādām citām personām, ja vien jūs informējat viņus par pienākumiem, kas izriet no šiem Nosacījumiem, un viņi tos pieņem.

Jūs piekrītat ievērot visus parējos ierobežojumus, kas atrodami vietnē, jo tie laiku pa laikam var mainīties. Jūs piekrītat netraucēt vai nemēģināt traucēt vietnes darbībai jebkādā veidā. Šī vietne, ieskaitot visus Materiālus, ir aizsargāta ar starptautiskajiem autortiesību likumiem un līgumu noteikumiem. Jūs piekrītat ievērot visus preču zīmju un autortiesību aizsardzības un citus likumus, kas ir spēkā attiecīgajā valstī, kamēr lietojat šo Vietni un nepieļaut jebkādu nesankcionētu Materiālu kopēšanu. Izņemot gadījumus, kas skaidri paredzēti šajos Nosacījumos, nVent nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības uz informāciju par patentiem, preču zīmēm, autortiesībām vai profesionāliem noslēpumiem.


Autortiesības


Viss saturs ir pakļauts autortiesību aizsardzībai un tas vai nu pieder nVent, vai to izmanto ar atļauju. nVent nepieņem nekādas pretenzijas un nesniedz nekādas garantijas par to, ka jūsu nesankcionēta Satura izmantošana neaizskars trešo pušu tiesības, kas nepieder un nav saistītas ar nVent.

Izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajā lietotāja līgumā vai šīs tīmekļa vietnes saturā, jūs nedrīkstat reproducēt, izplatīt, publicēt, pārraidīt, modificēt, adaptēt, tulkot, attēlot, pārdot, licencēt, publiski izpildīt, radīt atvasinātus darbus, kas balstīti uz vietnes saturu vai citādi to izmanto. Jūs varat lejupielādēt vienu satura daļas kopiju, saglabājot to pagaidu glabātuvē vienā personālajā datorā tikai savai personīgai, nekomerciālai, nepolitiskai, netīklotai apskatei un lietošanai, ar nosacījumu, ka jūs neizdzēšat un nemainiet nekādus paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai citus ar īpašumtiesībām saistītus ziņojumus. Iepriekšminētās ierobežotas tiesības nedod jums nekādas īpašumtiesības uz nekādu Satura daļu. Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti iepriekš, nekādas citas šī lietotāja līguma daļas nevar tikt interpretētas tādā veidā, ka tās piešķir jums (netieši, nepieļaušanas veidā vai citādi) jebkāda veida licences vai tiesības uz jebkādu Saturu ar jebkurām autortiesībām vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, likumiem vai normatīvajiem aktiem.

nVent ciena citu personu tiesības uz intelektuālo īpašumu. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu darba autortiesības ir pārkāptas nelikumīgas nosūtīšanas vai izplatīšanai, izmantojot šo tīmekļa vietni, dēļ, lūdzu nosūtiet nVent rakstisku paziņojumu, kas ietver šādu informāciju:


tēmas vai priekšmets rindiņa, kurā norādīts: "DMCA Copyright Infringement Notice" (DMCA paziņojums par autortiesību pārkāpumu);
ar autortiesībām aizsargātā darba apraksts, kura autortiesības pēc jūsu apgalvojuma ir pārkāptas vai, ja ir vairāki šādi ar autortiesībām aizsargātie darbi, to reprezentatīvs saraksts;
materiāla identifikācija, kura autortiesības esot pārkāptas, vai kurš ir iesaistīts nelikumīgās darbībās un kurš ir jāizņem vai piekļuve kuram ir jābloķē, kā arī lapas URL un apraksts, kur atrodas materiāls, kurš pēc jūsu apgalvojuma pārkāpj autortiesības;
jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
jūsu paziņojums par to, ka esat pārliecināts, ka norādītais materiāls, kas iespējams pārkāpj likumus, ir izvietots bez autortiesību īpašnieka, tā aģenta atļaujas vai pretrunā ar likumu;
jūsu paziņojums, kas sniegts ievērojot iespējamu sodīšanu par nepatiesu ziņu sniegšanu, ka visa informācija jūsu paziņojumā ir precīza un ka esat autortiesību īpašnieks (vai, ja neesat autortiesību īpašnieks, tad jūsu paziņojumā jānorāda, ka jums ir ekskluzīvas tiesības rīkoties īpašnieka vārdā attiecībā uz autortiesībām, kas, iespējams, ir pārkāpti), un,
jūsu elektroniskais vai fiziskais paraksts.

nVent saņem DMCA paziņojumus tikai pa pastu vai e-pastu uz zemāk norādītajām adresēm:

Pa pastu: nVent
One Town Center Road
Boca Raton, Florida 33486
Attention: IP Counsel

Pa e-pastu: tfccommunications@nVent.com

Uzņēmums nVent var lemt neatbildēt uz DMCA paziņojumiem, kas neatbilst visām iepriekš minētajām prasībām, un uzņēmums nVent var lemt par materiāla izņemšanu, kas, iespējams pārkāp likumus, kas nonāk tā uzmanības lokā pateicoties paziņojumiem, kas neatbilst DMCA prasībām. Iesaistītās vietnes administrators vai īpašnieks, uz kuru attiecas DMCA paziņojums par autortiesību pārkāpumu, vai iesaistītā satura sniedzējs var iesniegt pretpaziņojumu saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma 512. iedaļu, un pēc šāda pretpaziņojuma saņemšanas, uzņēmums nVent var atjaunot iesaistīto materiālu vai saiti. Ja jums ir papildu jautājumi, jūs varat piezvanīt nVent uz numuru (609) 720-4200.


Preču zīmes


Preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes, kas norādītas šajā vietnē, ir uzņēmuma nVent, tā meitasuzņēmumu, filiāļu vai citu pušu īpašumā vai tiek izmantotas uz licences pamata (turpmāk "Preču zīmes"). Visas preču zīmes, kas nepieder nVent, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem un tiek izmantotas atbilstoši atļaujām vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Nekādas šīs tīmekļa vietnes daļas nevar tikt interpretētas tādā veidā, ka tās piešķir jums (netieši, nepieļaušanas veidā vai citādi) jebkāda veida tiesības uz jebkādu preču zīmju izmantošanu. Jūs esat informēts, ka jebkāda prečzīmju ļaunprātīga izmantošana ir stingri aizliegta un nVent stingri aizsargās savas intelektuālā īpašuma tiesības pilnā apmērā saskaņā ar likumu, tostarp lūdzot uzsākt kriminālvajāšanu, ja tas ir nepieciešams.

Atruna

MATERIĀLI VAR SATURĒT NEPRECIZITĀTES UN DRUKAS KĻŪDAS. nVent NEGARANTĒ MATERIĀLU PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU, KĀ ARĪ IETEIKUMU, VIEDOKĻU VAI CITA VEIDA INFORMĀCIJAS UZTICAMĪBU, KAS IR REDZAMA ŠAJĀ VIETNĒ VAI KAS AR TO TIEK IZPLATĪTA. JŪS APSTIPRINĀT, KA PAĻAUJOTIES UZ JEBKĀDIEM ŠĀDIEM VIEDOKĻIEM, PADOMIEM, PAZIŅOJUMIEM, APGALVOJUMIEM VAI INFORMĀCIJU, JŪS UZŅEMATIES ATBILDĪBU PAR VISIEM RISKIEM. nVent PATUR TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM LABOJOT KĻŪDAS VAI NEPILNĪBAS JEBKURĀ VIETNES SADAĻĀ. nVent VAR VEIKT JEBKĀDAS CITAS IZMAIŅAS VIETNĒ, MATERIĀLOS UN PRODUKTOS, PROGRAMMĀS, PAKALPOJUMOS VAI MAINĪT CENAS (JA TĀS IR NORĀDĪTAS), KAS ATRODAMAS VIETNĒ, JEBKURĀ LAIKĀ UN BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA.

ŠĪ VIETNE UN TAJĀ ESOŠĀ INFORMĀCIJA UN MATERIĀLI TIEK PIEDĀVĀTI "KĀ IR" BEZ NEKĀDIEM APGALVOJUMIEM VAI GARANTIJAS (TIEŠAS VAI NETIEŠAS), IESKAITOT, BET NE IEROBEŽOJOTIES AR PĀRDOŠANAS GARANTIJU, DROŠUMU, PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, LAICĪGUMU, LIETDERĪBU, PILNĪGUMU, LIKUMU NEPĀRKĀPŠANU VAI PIEMĒROTĪBU ĪPAŠIEM NOLŪKIEM. UZŅĒMUMS nVent NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, UN NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM VAI DATORVĪRUSIEM, KAS VAR INFICĒT JŪSU DATORU, KO IZRAISĪJA ŠĪS VIETNES APMEKLĒŠANA VAI JEBKĀDA VEIDA INFORMĀCIJAS LEJUPIELĀDĒŠANA NO ŠĪS VIETNES. DAŽAS JURISDIKCIJAS NEPIEĻAUJ NETIEŠO GARANTIJU IZSLĒGŠANU, TĀPĒC IEPRIEKŠMINĒTIE IZŅĒMUMI UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.


Uzņēmumam nVent ir vairāk kā simts gadu pieredze un vairāk kā simts pārstāvniecības visā pasaulē, kurās strādā rūpnīcā apmācīti apkopes un remonta speciālisti, kuri ir gatavi palīdzēt mūsu klientiem. Uzņēmums nVent lepojas ar to, ka tas piedāvā saviem klientiem visā pasaulē pakalpojumus un piegādi 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, tomēr ir dažas vietas, kurās drošības, pašvaldību un valsts likumu, starptautisko likumu un uzņēmuma politikas dēļ, uzņēmums nVent nevar piedāvāt savus produktus un pārdošanas atbalsta risinājumus.


Trešo personu vietnes


Jūsu ērtībai nVent var paredzēt šajā vietnē saites uz tīmekļa vietnēm, kuras uztur citas organizācijas. Ja jūs izmantosiet šīs vietnes, jūs atstāsiet šo vietni. Ja jūs nolemjat atvērt vienu no saitēm, jūs par to uzņematies pilnu atbildību un jūsu pienākums ir veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai pasargātos pret vīrusiem un citiem destruktīviem elementiem. nVent nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus par tīmekļa vietnēm, uz kurām norāda saites un neapstiprina tajās esošo informāciju vai jebkādus produktus vai pakalpojumus, kas tajās aprakstīti. Šīs saites nenozīmē, ka nVent vai šīs vietnes sponsori atbalsta vai ir saistīti ar to vai, ka viņi ir pilnvaroti izmantot jebkādas prečzīmes, tirdzniecības nosaukumus, logotipus vai autortiesību simbolu, kas atrodami caur šīm saitēm, vai ka ar saitēm saistītas vietnes drīkst izmantot jebkādas uzņēmuma nVent, tā filiāļu vai meitasuzņēmumu prečzīmes, tirdzniecības nosaukumus, logotipus vai autortiesību simbolus.

Jūsu sniegtā informācija

Jebkura personiski identificējama informācija, kuru jūs sniedzat nVent caur šo vietni, ir aizsargāta ar šīs vietnes Konfidencialitātes politiku. nVent nevēlas, lai jūs sūtītu konfidenciālu informāciju vai cita veida informāciju, uz kuru jums ir īpašumtiesības, un jums nevajadzētu to sūtīt nVent, izmantojot vietni. Jūs piekrītat, ka jebkāda informācija vai materiāli, ko jūs vai personas, kas rīkojas savā vārdā, sniedz nVent, netiks uzskatīta par konfidenciālu vai tādu, uz kuru attiecas īpašumtiesības. Sniedzot šāda veida informāciju vai materiālus nVent, jūs piešķirat nVent neierobežotu, neatsaucamu, globālu, bezatlīdzības licenci šīs informācijas un materiālu izmantošanai, reproducēšanai, publiskai demonstrēšanai, pārsūtīšanai un izplatīšanai, kā arī jūs piekrītat, ka nVent var brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas vai zinātības, ka jūs vai personas, kas rīkojas savā vārdā, sniedz nVent. Turklāt jūs atzīstat, ka nVent nevēlas un jūs garantējat, ka jūs nesniegsiet nVent jebkādu informāciju vai materiālus, kas ir apmelojoši, draudoši, nepiedienīgi, uzmācīgi vai nelikumīgi citu iemeslu dēļ vai, kas ietver citām personām piederošu informāciju.


Sakaru pārskats

Uzņēmums nVent patur tiesības, bet tas nav tā pienākums, pārskatīt informāciju un materiālus, kas ievietoti vai augšupielādēti vietnē, kā arī bloķēt vai izņemt informāciju vai materiālus, kas atzīti par (a) aizvainojošiem, apmelojošiem vai nepiedienīgiem, (b) nelikumīgiem vai maldinošiem, (c) pārkāpj autortiesības, prečzīmju vai cita intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder citām personām, vai (d) apvainojošiem, apstrīdamiem vai nepieņemamiem citu iemeslu dēļ, par ko vienpersonīgi lemj nVent.


Atlīdzība un zaudējumu ierobežojumi

Jums ir jāatbrīvo un jāaizstāv uzņēmums nVent, tā pārstāvji, direktori, akcionāri, filiāles un darbinieki no jebkuriem un visiem izdevumiem, zaudējumiem, saistībām un izmaksām (ieskaitot samaksu advokātam), kas radušies saistībā ar, vai mēģinot izvairīties no jebkādām pretenzijām vai prasībām no trešajām personām, kas saistītas ar to, ka veids, kā jūs izmantojat vietni, pārkāpj piemērojamos likumus vai noteikumus, vai arī trešās puses tiesības.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ UZŅĒMUMS nVent VAI KĀDS NO TĀ PĀRSTĀVJIEM, VADĪTĀJIEM, AKCIONĀRIEM, FILIĀLĒM VAI DARBINIEKIEM NEVAR TIKT ATZĪTS PAR ATBILDĪGU JEBKURAS PERSONAS PRIEKŠĀ PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEIEROBEŽOJOTIES AR ZAUDĒTU PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU, INFORMĀCIJAS VAI PROGRAMMU ZUDUMIEM VAI CITU INFORMĀCIJU JŪSU DATU APSTRĀDES SISTĒMĀ), KAS IR SAISTĪTS AR IZMANTOŠANU VAI NESPĒJU IZMANTOT ŠĪS VAI JEBKURAS SAISTĪTAS VIETNES SATURU, MATERIĀLUS UN FUNKCIJAS, PAT JA UZŅĒMUMS nVent SKAIDRI PAZIŅOJA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.


Izmaiņas

nVent patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, modificēt, pievienot vai izņemt jebkādu šo Nosacījumu daļu, pilnīgi vai daļēji, jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas šajā līgumā stājas spēkā, kad tiek publicēts paziņojums par šīm izmaiņām. Fakts, ka jūs turpināt izmantot Vietni pēc Nosacījumu izmaiņām, tiek uzskatīts par jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.

Uzņēmums nVent var jebkurā brīdī izbeigt, izmainīt, apturēt vai pārtraukt jebkādu šīs vietnes sadaļu, tai skaitā jebkādas vietnes funkcijas. Uzņēmums nVent var arī uzlikt ierobežojumus uz noteiktām funkcijām un pakalpojumiem vai ierobežot jūsu piekļuvi vietnes daļām vai visai vietnei bez brīdinājuma vai saistībām. Uzņēmums nVent var izbeigt autorizāciju, tiesības un izsniegtas licences un pēc šādas izbeigšanas jums nekavējoties jāiznīcina visi Materiāli.


Starptautiskie lietotāji un likuma izvēle

Šo tīmekļa vietni vada un administrē no Amerikas Savienotajām Valstīm. Ja jūs piekļūstat šai vietnei no ārpus ASV, esat atbildīgs par atbilstības nodrošināšanu visiem vietējiem likumiem. Šos Lietošanas nosacījumus reglamentē Ņujorkas štata likumi, nodrošinot, ka tie nav pretrunā ar likumu noteikumiem. Jūs piekrītat pakļauties Ņujorkas štata tiesu jurisdikcijai, lai atrisinātu jebkādus strīdus, kas rodas sakarā ar šiem Nosacījumiem un/vai jūsu Portāla lietošanu vai kas ar to saistīti.

Šie Nosacījumi raksturo visu līguma saturu starp nVent un jums attiecībā uz portāla izmantošanu. Ja jums rodas pamats prasībai saistība ar vietnes izmantošanu, tā ir jāiesniedz viena (1) gada laikā pēc brīža, kad rodas pamats pretenzijai vai prasībai. Ja jebkāda iemesla dēļ kompetentas jurisdikcijas tiesa konstatē, ka kāds no Līguma noteikumiem vai tā daļa nav izpildāma, šis noteikums ir jāpiemēro maksimālā atļautā pakāpē, īstenojot Līguma nolūku, savukārt pārējā Līguma daļa paliek pilnā spēkā.


Connection and Protection